Podstawa prawna

 

Sąd Rejonowy w Słupsku działa na podstawie:

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483);
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.);
  • Konstytutywne podstawy statusu prawnego dla sądu stanowi art. 10 (trójpodział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) i art. 175 (wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) stanowiący, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

Podstawy prawne organizacji Sądu Rejonowego w Słupsku:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 8 listopada 2012 roku, poz. 1223);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 14, poz. 140 z późn. zm.);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2012 roku, poz. 168);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22  ze zm).
Drukuj informację