Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informację dotyczącą punktów nieodpłatnej pomocy prawnej utworzonych na terenie Miasta Słupska  jak i powiecie uzyskamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku , Starostwa Powiatowego w Słupsku lub poniżej:

Lokalizacja punktów w mieście, czas otwarcia oraz prowadzenie:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Słonecznej 15d
  poniedziałek-piątek w godzinach 11.00-15.00,
  tel. (59) 842 92 35
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17
  poniedziałek-piątek w godzinach 13.00-17.00
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Hubalczyków 7
  poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00,
  tel. 693 393 085
 • Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6
  poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00,
  tel. 883 800 203

 Lokalizacja punktów w powiecie, czas otwarcia oraz prowadzenie:

 • Główczyce, ul. Kościuszki 15A
  poniedziałek, środa – 14.00-18.00 (adwokat),
  wtorek, czwartek, piątek – 8.00-12.00 (radca prawny).
 • Ustka, ul. Jagiellońska 1
  poniedziałek, piątek – 8.00-12.00,
  wtorek, środa, czwartek – 14.00-18.00,
  Pomoc prawną udziela Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Szczegółową informację dotyczącą Darmowej Pomocy Prawnej można uzyskać na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości.