Opłaty sądowe

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych  (Dz. U. Nr 27, poz. 199) określa sposoby wnoszenia opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory i nominały znaków opłaty sądowej.

 

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:

  • w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu;
  • w formie gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu;
  • w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości, przy czym maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić za pomocą znaków  opłaty sądowej, wynosi 1500 zł.

Znaki opłaty sądowej należy naklejać na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub wydawania dokumentów. Znaki kasuje się przez przekreślenie ich na krzyż, tak aby końce kresek przechodziły na papier, na którym naklejono znaki; na każdym  ze znaków wpisuje się datę skasowania a obok sumę, na którą znaki skasowano oraz umieszcza się podpis kasującego.

Znaki opłaty skasowane  przez uiszczającego nie będą przyjmowane.

 

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych reguluje:

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o:

  • ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz. U. Nr 65, poz. 418)
  • zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 65, poz. 419)

akty prawne:

ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 90, poz. 594 ze zm.)

 

Odnośniki do strony

 

Ministerstwa Sprawiedliwości

 

opłaty w postępowaniu rejestrowym

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe